Kanselbericht parochie Sint Jan de Doper, 22 oktober 2023

Beste medeparochianen

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur mag ik u een mededeling doen over de leiding
van onze parochie.
Een maand geleden vierden we niet alleen het veertigjarig priesterfeest van pastoor Jos Demmers,
maar hebben we ook afscheid van hem genomen. Met zijn afscheid werd de pastoorsfunctie in onze
parochie vacant. Het parochiebestuur heeft met het bisdom gesproken over deze vacature. Uit die
gesprekken was ons duidelijk geworden dat we geen nieuwe pastoor voor onze parochie zouden
krijgen. Om in de leiding van de parochie te voorzien heeft bisschop Liesen pastoor Jochem van
Velthoven, pastoor van de H. Catharinaparochie in Oosterhout, benoemd tot administrator van onze
parochie. Daarmee krijgt Jochem van Velthoven de verantwoordelijkheid van onze parochie. Als
pastoraal team en parochiebestuur zijn we blij dat Jochem deze taak op zich wil nemen. We kennen
hem uit de periode dat hij kapelaan was in onze parochie, en we hebben veel vertrouwen in hem.
Afgelopen week hebben het parochiebestuur en het pastoraal team met pastoor Van Velthoven
gesproken over de taken die hij wel en niet in onze parochie op zich zal nemen. Jochem van
Velthoven zal de tijd die hij voor ons beschikbaar heeft vooral gebruiken om leiding te geven aan het
pastoraal team. Samen met het team zal hij de missionaire koers van de parochie uitzetten. Ook zal
hij als voorzitter deelnemen aan de vergaderingen van het parochiebestuur. Jochem wordt niet de
parochieherder van onze parochie zoals Jos Demmers dat was, aangezien hij een andere parochie
heeft, waar hij pastoor is. Hij is ongeveer 4 uur per week beschikbaar. De pastorale taken in de
parochie worden niet door hem verzorgd, maar door de leden van het pastoraal team: de diakens
Stefan Lange en Gerrit Fennema en pastoraal werkster Pauline Vermeulen. Eén keer in de maand zal
pastoor Van Velthoven voorgaan in de eucharistieviering op zondag in onze parochiekerk.
Het parochiebestuur en pastoraal team zijn hoopvol over de leiding en inspiratie die pastoor Van
Velthoven ons zal geven. Met hem en met u willen we een Reis van Hoop gaan, om ook in onze
parochie het geloof levend te houden en door te geven. We hopen dat we daarbij op uw
medewerking mogen rekenen en we vragen uw gebed voor pastoor van Velthoven en voor onze
parochie.