Parochiële Caritas Instelling Sint Jan de Doper

Noden zijn er veraf en dichtbij, Caritas help veraf en dichtbij! 

De maandelijkse caritascollecte, elk eerste weekeinde van de maand, is bij de meesten van u wel bekend.

Caritas

Maar wat doet Caritas nu met dit geld?

Mensen die om welke reden dan ook in moeilijkheden geraken en direct hulp nodig hebben, kunnen niet altijd geholpen worden door familie, vrienden of anderen. Caritas wil deze mensen helpen door het bieden van hulp in de vorm van goederen, advies, doorverwijzing, luisteren of geld.

Caritas steunt ook initiatieven die tot doel hebben om eenzaamheid en armoede te bestrijden en “verbinding” tussen mensen stimuleren, waardoor mensen het gevoel krijgen dat ze gezien worden, erbij horen en dat ze ertoe doen. Caritas wil mensen een steuntje in de rug geven om verder te kunnen.

Caritas kan dit niet alleen, vandaar dat we samenwerking zoeken met andere organisaties en vrijwilligers die hulp bieden en verbinding tussen mensen bewerkstelligen, ongeacht hun signatuur.

Hulpvragen bereiken Caritas via pastores, bestuursleden van Caritas en de leden van werkgroep diaconie van de parochiekern Gilze.

Het geld dat hiervoor nodig is, komt uit de maandelijkse caritascollectes, opbrengst vanuit vermogen van Caritas en schenkingen van parochianen en instanties. Vandaar dat schenkingen altijd welkom zijn!

Parochiële Caritas Instelling St. Jan de Doper

  • Correspondentieadres Dorpstraat 17, 5133AD, Riel
  • Banknr. NL82RABO0317844105 t.n.v. PCI St. Jan de Doper
  • Emailadres: caritasalphengilze@ziggo.nl
  • ANBI (RISN) nr. 824096162 van bisdom Breda
  • Kamer van Koophandel nr. 74868926 van PCI Alphen Gilze

Samenstelling bestuur

Naam Telefoon Email
Voorzitter Corné van de Boogaart (Gilze) 06-13421798 cencvdb@gmail.com
Penningmeester Piet van de Heijning (Baarle Nassau) 06-47448224 pvdheijning@gmail.com
Secretaris Simon Segers (Riel) 013-5182154 simonsegers@home.nl
Bestuurslid Johan Voermans (Chaam) 0161-491722 johanvoermans@hotmail.com
Bestuurslid Marian de Jong (Alphen) 06-23205879 addejong@hotmail.com
Adviseur diaken Stefan Lange 06-25338903 diaken.lange@sint-jan-de-doper.nl

 

Werkgroep diaconie parochiekern Gilze

In nauwe samenwerking met onze parochiële Caritas instelling St. Jan de Doper, is in Gilze de werkgroep diaconie parochiekern Gilze actief.

Zij ontplooien plaatselijk vele activiteiten die passen binnen de doelstelling van Caritas o.a.:

  • “Bloemetje van Gilse mensen voor Gilse mensen.”
  • Kerstpakketten, kerststukken voor minder draagkrachtigen in Gilze en voor mensen die een steuntje in de rug verdienen.
  • Mensen te hulp schieten die geconfronteerd worden met acute materiële nood.

Contactpersonen van de werkgroep diaconie parochiekern Gilze

Lenie Diepstraten tel. 0161-455995

Ellie Dijkstra tel. 0161-455465, email johandijkstra9@home.nl